Preguntes freqüents sobre plataformes elevadores


tornar


A continuació detallem les preguntes més habituals que ens efectuen els usuaris amb una breu explicació a aquestes. Si teniu interès a obtenir més informació, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres.


PREGUNTES FREQÜENTS


Aspectes bàsics de les plataformes elevadores

1. Com puc sol·licitar informació sobre la plataforma que necessito per fer una feina?

Pots posar-te en contacte amb TECNORENT a través de la nostra web o mitjançant trucada telefònica al 93 573 7340. El nostre Departament Comercial t'atendrà gratuïtament i sense cap compromís i et donarà la millor solució per fer la teva feina amb èxit.


2. Amb quant de temps he d'avisar per llogar una plataforma elevadora?

El millor és fer la reserva amb la màxima antelació (mínim 48 hores), encara que es pot efectuar el mateix dia, sempre que tinguem disponible la màquina idònia per al treball a efectuar.


3. Hi ha un període mínim de lloguer?

Sí, el període mínim de lloguer és d'UN DIA, calculant una jornada des de les 8.00 hores fins a les 18.00 hores.


4. Què he de tenir en compte a l'hora de llogar una plataforma?

• Dies de lloguer

• Alçada de treball i profunditats.

• Obstacles existents des de la base de la màquina fins al punt de treball (cables, arbres, etc.)

• Accés i condicions del terreny (pes permissible, terreny feble o compacte, desnivells, inclinacions, etc)

• Tipus de treball a efectuar (pes a elevar, nombre operaris, etc)

• Lloc de lliurament (facilitat d'accés del transport, etc.)

• Permís de càrrega, descàrrega i ocupació via pública (cas d'utilitzar-se en terreny públic).


5. Puc elevar càrregues amb una plataforma elevadora?

No, les plataformes elevadores són única i exclusivament per a l'elevació de persones i les seves eines o equip de treball, i en cap cas s'hi elevaran càrregues. En cas de necessitar elevar càrregues s'han d'utilitzar grues, carretons elevadors o maquinària dissenyada per a aquest fi.


6. El lloguer inclou l'operari?

El servei d'operari no està inclòs en el preu de lloguer. Les màquines es lloguen sense operari. En cas de requerir-ho, es facturarà a part d'acord amb la tarifa establerta.


7. És necessari tenir un carnet per al maneig de plataformes elevadores?

Sí, és obligatori disposar d'una Acreditació signada per una Entitat especialitzada que confirmi que s'ha rebut la formació específica d'operador PEMP quant a l'ús, el maneig i les seguretats d'aquest tipus de maquinària. A TECNORENT disposem d'un servei de formació homologada per obtenir el carnet de maneig de plataformes (Norma UNE 58923-2020). Aquesta certificació és imprescindible per operar amb plataformes elevadores.


8. Necessito estabilitzar la plataforma abans de fer la feina?

Sí, les plataformes elevadores estan equipades amb sensors d'inclinació per millorar l'estabilitat i augmentar la seguretat. En cas de terrenys febles que poden provocar lliscaments, hem de tenir especial precaució, col·locant un suport entre les potes estabilitzadores de la màquina i el terra.


9. Què em cobreix l'assegurança?

L'assegurança de Responsabilitat Civil cobreix les incidències degudes a un error mecànic o esturctural de la màquina. No s'hi inclouen aquelles incidències degudes a un mal ús, imprudència o manteniment de la màquina pel client, tant a la màquina com a tercers. El cent ha de tenir la seva pròpia assegurança per a aquests casos. En cas de sostracció, indendi, pèrdua o actes vandàlics, l'assegurança del client respondrà sobre la totalitat del valor a reposició novament de la màquina.


10. Es cobren els caps de setmana i festius?

Els lloguers en caps de setmana i festius no es cobren sempre que no s'utilitzi la màquina. Només en cas dutilitzar-la es cobrarà el dia complet. L'assegurança sempre es cobrarà per dies naturals, fins i tot els caps de setmana i els festius, encara que no es treballi.


11. Es cobren els dies de pluja?

Sí. No s'efectuaran paralitzacions del lloguer per causes alienes a TECNORENT, com causes metereològiques, d'execució i planificació d'obra (manca de material, etc), així com ponts o similars. El lloguer es basa en la posada a disposició de la màquina al client independent de l'ús que se'n faci. Mentre el client tingui la màquina, la faci servir o no, ha de pagar per ella.


12. Es cobra el combustible?

Les màquines es lliuren amb el dipòsit de combustible ple. En el moment de la seva devolució, si no es devulu amb el dipòsit ple, es cobrarà només la part consumida.


13. Es cobren les punxades?

Sí, el client repara pel seu compte i carrega les punxades o trencament de pneumàtics de la màquina produïts durant la seva utilització.


14. Es poden conduir per vies urbanes les plataformes elevadores?

Només les plataformes elevadores remolcades, els camions cistella i aquelles plataformes autopropulsades susceptibles de poder ser matriculades poden circular per la via pública, sent responsabilitat del client la tramitació dels permisos d'ocupació de via pública que calguin.


Les màquines que no estiguin matriculades no poden circular per la via pública. El seu ús és exclusiu per a l'interior de recintes o obres. Com que es tracta d'un lloguer sense conductor, el client es responsabilitza de qualsevol acció o omissió constitutiva de falta contra la seguretat del trànsit que pogués incórrer de no respectar aquesta prohibició i circular per via pública, així com de totes les despeses que se'n derivin.


15. Què faig en cas d'avaria?

En aquest cas, us heu de posar en contacte amb TECNORENT al telèfon 93 573 7340 per informar de la incidència. El nostre Servei Tècnic acudirà el més urgent possible per resoldre la incidència. Sempre que la màquina hagi estat operada correctament, i en cas de no poder resoldre l'avaria al lloc, reemplaçarem l'equip per un altre d'iguals o millors característiques. En cas que l'avaria sigui provocada per mal ús, aquesta anirà a càrrec del client.


16. Quins dies hi ha Servei d'Assistència?

El Servei d'Assistència estàndard es presta els dies laborals de 8,00 ha 18,00 hores. Per a serveis d'assistència fora d'aquest horari (nocturn, caps de setmana i festius), cal contractar-lo prèviament a part segons la tarifa establerta.


17. Què he de fer per donar per finalitzat el lloguer?

Una vegada coneguda la data de finalització del lloguer, s'haurà de notificar la cancel·lació a TECNORENT al telèfon 93 573 7340 o bé via correu electrònic a logistica@tecnorent.com abans de les 10 hores perquè sigui efectiva el mateix dia. Si s'informa passat l'hora assenyalada, aquest dia es computarà com a treballat. El límit de tramitació de baixes els divendres serà a les 18.00 hores. S'haurà de guardar sempre el justificant de l'avís, i no s'admetran tancaments que no siguin comunicats per alguna d'aquestes dues vies.


18. Com s'ha de tornar la màquina?

La màquina s'ha de tornar en el mateix estat d'ús i neteja en què es va rebre. En cas de devolució en mal estat o amb defectes sorgits per conseqüència de mal ús, el client correrà amb els costos ocasionats per la reparació o la neteja de la màquina.


19. Quan recupero la meva fiança prèvia?

La fiança no suposa un pagament del lloguer. Un cop acabat el servei, al client pot reclamar-ne la fiança. Aquesta us serà retornada una vegada verificat el correcte estat de devolució de la màquina i s'hagi facturat la totalitat del lloguer (cada dia 15 i 30 de mes).


20. El vent pot afectar l'estabilitat a la feina de les plataformes elevadores?

Sí, en qualsevol tipus de plataforma, però en les plataformes tipus tisores en major mesura per l'efecte vela que suposa el pes de la cistella i l'estructura de la mateixa, ja que ofereix més resistència al vent.


Per regla general, la velocitat de vent màxima acceptada és de 12.5 m/s (45 km/h), encara que sempre vindrà especificada a la pròpia màquina. És important advertir que la velocitat del vent augmenta en funció de l'alçada i que pot ser un 50% més gran a una altura de 20 metres sobre el terra.


21. Es pot traslladar a la mateixa velocitat una plataforma elevadora quan està elevada que quan està recollida?

És obligatori que la velocitat en alçada estigui reduïda a valors mínims ia més aquesta velocitat lenta s'activa automàticament al mateix instant en què s'activa l'elevació.


22. Quan triguen a carregar-se les bateries de les plataformes elèctriques?

És important recordar que el temps mínim de càrrega de les bateries després de l'ús (depenent del carregador) oscil·la entre 6 i 12 hores, i que les bateries no comencen a agafar càrrega fins a les 2-3 hores d'estar connectades.


23. Amb quina freqüència revisen les màquines?

Les màquines són inspeccionades abans i després de cada servei. A més, es fan inspeccions cada 250 hores així com anuals segons marca la normativa.


24. És obligatori utilitzar l'arnès?

Per seguretat, és obligatori l'ús d'arnès que ha d'estar enganxat a la cistella de la plataforma, mai a l'estructura en què estem treballant, ja que ens podria causar greus danys en cas de caiguda o projecció. Al contrari del que es pensa, l'ús de l'arnès no és per protegir-nos de la bolcada de la plataforma, sinó evitar sortir catapultats a causa d'un moviment brusc, xocs contra estructures, circulació per terrenys irregulars, etc.


25. Queda prou aïllada elèctricament una plataforma elevadora només incorporant-hi una cistella de polièster o també caldria, si porta estabilitzadors, que aquest aïllin també aquests últims amb tacs de fusta?

És suficient amb la cistella de polièster per a baixa tensió, ja que en alta tensió caldria aïllar amb tacs de fusta la plataforma elevadora i, a més, que no toqui cap part de la màquina amb el terra.


Llogar maquinària a TECNORENT és un procés simple i sense complicacions. A TECNORENT som experts en lloguer de plataformes elevadores i equips d'elevació. El nostre objectiu és enfocar-nos a les necessitats reals del client per ajudar-los a trobar l'equip que millor s'adapti a la seva feina, garantint-li la seguretat i respectant sempre el seu pressupost. Si teniu més preguntes sobre els nostres serveis, el nostre equip de professionals està a la vostra disposició per respondre-us.DEMANAR PRESSUPOST