ESP

Aspectes bàsics de les plataformes elevadores

Aspectes bàsics de les plataformes elevadores


tornar


Las Plataformes Elevadores (PEMP) són, sens dubte, la solució d'accés més avantatjosa, còmoda i segura per realitzar feines d'alçada. S'han convertit en màquines imprescindibles per a moltes tasques: des d'instal·lacions elèctriques, retolacions, feines de neteja, poda d'arbres, tasques de manteniment, pintura, rehabilitacions, publicitat, etc.


A TECNORENT som especialistes des de fa 30 anys en el lloguer de plataformes elevadores, amb el ferm compromís d'oferir-los la millor solució i qualitat a tots els seus clients, assessorant-los, per cobrir les seves necessitats en qualsevol moment, oferint-los la màquina idònia que s'adapti a la vostra feina i pressupost.


L'objectiu d'aquest post és donar a conèixer més a fons en què consisteix una plataforma elevadora, quins tipus de plataformes elevadores existeixen en funció de les seves característiques, com saber triar la plataforma elevadora més adequada i quins són els riscos associats i mesures preventives que cal prendre abans, durant i després del seu ús.


Què és una plataforma Elevadora?


Què és una plataforma Elevadora?


Una Plataforma Elevadora Mòbil de Personal (PEMP), és una màquina mòbil la finalitat de la qual és elevar i desplaçar persones a diferents altures, per tal de realitzar treballs de diferent índole, com ara muntatges, reparacions , inspecció i altres de similars.


En definitiva, la plataforma elevadora permet a les persones, juntament amb les seves eines i material necessari, a desplaçar-se a diferents nivells de forma ràpida i segura per fer la seva feina. L'accés al punt de treball és immediat, sense haver de muntar estructures complexes i reduint temps, avantatges que redundes en un estalvi de costos per a l'usuari.


La plataforma elevadora està formada per diferents parts:


1 - Plataforma de treball: També coneguda per "cistella", es tracta d'una safata on es col·loca l'operari i es troba el quadre de comandaments on es porta el control de la màquina (alçada , velocitat, angulació, etc). La plataforma de treball està envoltada per una barana, d'almenys un metre d'alçada que aporta la seguretat necessària a l'operari, així com un sòcol o sòcol per evitar la caiguda d'eines o materials.


2 - Estructura extensible: És una estructura sobre la qual es troba la plataforma de treball, que permet moure la plataforma fins a l'alçada desitjada. Aquesta estructura va unida al xassís, i pot constar d'un o més trams, ploma o braç, telescòpics o articulats, tisora, etc.


3 - Xassís: És la base de la plataforma que suporta els dos elements anteriors. Pot ser remolcat, empès o autopropulsat, i pot estar situat sobre rodes, erugues, cadenes... També poden disposar d'estabilitzadors o gats per assegurar l'estabilitat.


La plataforma elevadora està composta per diferents parts


Tipus de Plataformes Elevadores


Tipus de Plataformes Elevadores


Les plataformes elevadores es poden classificar segons tres grans tipus:


En funció del sistema de motor:


• Dièsel: Idònies per a ús en exteriors.

• Elèctriques: Idònies per al seu ús en interiors.

• Híbrides: Combinació de les dues anteriors.


En funció del sistema de translació:


• Autopropulsades: No cal cap mitjà extern per propulsar-les ja que es desplacen des de la mateixa plataforma de treball.

• Sobre Vehicle: L'estructura va muntada sobre un camió o furgoneta. Són idònies per treballar en espais urbans.

• Sense tracció: No es poden desplaçar sinó mitjançant un mitjà extern (remolcables amb vehicle, d'empenta, etc)


En funció del sistema d'elevació:


• Braç telescòpic: La plataforma per a grans alçades per excel·lència, amb gran profunditat d'abast i gran radi d'acció. El braç telescòpic pot arribar als 58 metres d'alçada.

• Braç articulat: La més polivalent de les plataformes. El seu braç articulat i plomí oscil·lant els permeten gran manejabilitat per esquivar qualsevol obstacle i adaptar-se a una gran varietat de treballs. Permeten gran llibertat de moviments tant verticals com horitzontals.

• Plataforma Tisora: Plataforma d'abast vertical, ideals per treballar en alçada d'accés directe. Permeten una gran capacitat de càrrega (fins a 800/1.000 kg) i amb abastos des dels 8 fins als 22,5 metres d'alçada.

• Pal vertical: Màquines molt versàtils, compactes i amb xassís estret que li permeten maniobrar fàcilment en espais reduïts. Dotades de plomí basculant per facilitar l'abast a llocs difícils.

• Elevador Unipersonal: Fabricats en alumini i de disseny compacte, idonis per a terres que no admetin gaire pes. El seu xassís reduït li permeten circular per passadissos estrets, franquejar portes i entrar a l'interior de montecàrregues.


 • Braç telescòpic

  Braç telescòpic

 • Braç articulat

  Braç articulat

 • Plataforma Tisora

  Plataforma Tisora

 • Pal vertical

  Pal vertical

 • Unipersonal

  Unipersonal


A TECNORENT disposem d'una àmplia gamma de plataformes elevadores de lloguer, dels diversos tipus, que s'adapten a tot tipus de feina. Treballem amb les millors marques del mercat i disposem d´una dilatada experiència, alta capacitat de servei, flexibilitat i eficàcia.


Com triar una plataforma elevadora?


Com triar una plataforma elevadora?


Abans de triar una plataforma elevadora hem de tenir en compte diversos aspectes:


1 - Alçada de treball requerida. El primer aspecte que hem de conèixer és l'alçada que desitgem assolir. Això determinarà en gran mesura el tipus de plataforma idoni, tenint en compte el radi des d'on s'ubicarà la plataforma.


2 - Zona de treball i entorn on ha d'actuar la plataforma. En segon lloc, l'espai de treball i les característiques del sòl (interior, exterior, tipus de terreny, desnivells, inclinacions, accessos, resistència del sòl, etc.) determinaran la mida i el tipus que millor s'adapti a les característiques requerides. Les plataformes elèctriques estan pensades per treballar en interiors i terres sense desnivells ni inclinacions, ja que si les rodes no estan fermament recolzades, el sistema de seguretat bloquejaria la màquina en detectar un perill virtual. Mentre que per altra banda, les plataformes dièsel compten amb tracció 4x4 per circular per terrenys abruptes, així com d'estabilitzadors per tal de corregir els desnivells i inclinacions del sòl i per garantir l'estabilitat i seguretat de l'equip .


La resistència del terra també determinarà el pes màxim que la plataforma en qüestió haurà de posseir. La mida que ocupa la plataforma serà també important per assegurar-nos que cap correctament a l'espai de treball, ja que segons l'espai necessitarem una plataforma compacta o de dimensions reduïdes que s'adapti a la zona de treball.


3 - Avaluar els possibles obstacles o dificultats d'accés al punt de treball. En tercer lloc, cal observar si hi ha obstacles que ens puguem trobar a la maniobra d'elevació i accés. Si és el cas, optaríem per una plataforma de braç articulat que ens permeti la màxima maniobrabilitat en alçada. Si l'accés és directe i no hi ha obstacles, podem optar per una plataforma tisora.


4 - Determineu el tipus d'intervenció que cal fer. Finalment, és determinant determinar la càrrega que haurà de suportar o el nombre de treballadors que hauran de pujar a la plataforma per efectuar la feina, ja que això determinarà també les dimensions de la plataforma. Les plataforma tisora són les que disposen d'una cistella amb més amplitud de treball per a diversos operaris i resisteixen una capacitat de càrrega de materials més gran. Per contra, les plataformes telescòpiques i les plataformes articulades tenen una capacitat límit per a dues persones i una capacitat de càrrega menor.


En definitiva, aquests són els principals aspectes generals que cal tenir en compte a l'hora d'escollir la plataforma elevadora més adequada. Tot i això, hi ha altres aspectes més específics, per la qual cosa sempre és important comptar amb l'assessorament i consell d'un bon especialista.


A TECNORENT comptem amb l'experiència d'un equip de professionals que us assessorarà sense compromís i valorarà totes les opcions per trobar la màquina adequada a la vostra necessitat, i us atendrà durant tot el lloguer perquè la vostra feina sigui un èxit. . Posa't en contacte amb nosaltres i resoldrem qualsevol dubte o pregunta. Us direm quina és la plataforma elevadora que s'ajusta a les vostres necessitats.


Riscs i mesures preventives.


Riscs i factors de risc


Els principals riscos associats a la utilització de plataformes elevadores són:


1 - Caigudes a diferent nivell.

● Basculament del conjunt de l'equip en estar situat sobre una superfície inclinada o en mal estat, manca d'estabilitzadors, etc.

● Absència de baranes de seguretat en part o tot el perímetre de la plataforma elevadora.

● Efectuar treballs utilitzant elements auxiliars tipus escala, banquetes, etc. per guanyar altura.

● Treballar sobre la plataforma elevadora sense els equips de protecció individual degudament ancorats.

● Trencament de la plataforma de treball per sobrecàrrega, deteriorament o mal ús de la mateixa.


2 - Bolcada de l'equip

● Treballs amb el xassís situat sobre una superfície inclinada.

● Enfonsament o estovament de tota o part de la superfície de suport del xassís.

● No utilitzar estabilitzadors, fer-ho de forma incorrecta, recolzar-los totalment o parcialment sobre superfícies poc resistents.

● Sobrecàrrega de les plataformes de treball respecte a la seva resistència màxima permesa.


3 - Cops, xocs o atrapaments de l'operari o de la plataforma contra objectes fixos o mòbils.

Normalment es produeixen per moviments d'elevació o petits desplaçaments de l'equip en proximitats d'obstacles fixos o mòbils sense les precaucions corresponents.


4 - Caiguda de materials sobre persones o béns.

● Bolcada de l'equip.

● Plataforma de treball desprotegida.

● Trencament d'una plataforma de treball.

● Eines soltes o materials deixats sobre la superfície.

● Persones situades a les proximitats de la zona de treball o sota la vertical de la plataforma.


5 - Contactes elèctrics directes o indirectes.

La causa més habitual és la proximitat a línies elèctriques d'AT i/o BT ja siguin aèries o en façana


6 - Caigudes al mateix nivell.

Solen tenir l'origen en la manca d'ordre i neteja a la superfície de la plataforma de treball.


7 - Atrapament entre alguna de les parts mòbils de l'estructura i entre aquesta i el xassís.

● Efectuar algun tipus d'actuació a l'estructura durant l'operació de baixada de la mateixa.

● Situar-se entre el xassís i la plataforma durant l'operació de baixada de la plataforma de treball


Mesures de prevenció i protecció


1 - Sentit comú: Utilitzeu-lo sempre, i en cas de dubte, no actueu.


2 - Respecte a les Normes: Conegueu, respecteu i compleixeu sempre les Disposicions de Seguretat del fabricant i del llogador. Les plataformes NO estan dissenyades per a l'elevació de càrregues, sinó de persones amb les eines manuals de treball.


3 - Persona responsable: Un sol responsable per a cada màquina. Manejar les plataformes únicament si compteu amb la formació específica necessària i l'autorització de l'empresa.


4 - Respecte a les indicacions: Llegiu i compleix totes les recomanacions sobre seguretat: adhesius, avisos, prohibicions.


5 - Revisió de la màquina: Comprovar els nivells, bateries, parts mòbils, rodes, pneumàtics, controls i comandaments.


6 - Protecció personal: Usar tota la necessària segons les exigències del lloc de treball: armilla, ulleres, botes, guants, cinturó, casc.


7 - Camí d'accés: Verificar pendents, obstacles, esvorancs, molls de càrrega i altres impediments, respectant i comprovant les característiques específiques i possibles limitacions de resistència de càrrega del terreny o sòl.

p>

8 - Zona de treball: Mantenir-la neta i planificar els moviments de treball. 9-Nivellacions i estabilitzadors: Anivellar perfectament la plataforma i utilitzar sempre els estabilitzadors quan existeixin.


10 - Prudència en la conducció: Condueixi amb suavitat i evitar les competicions de velocitat.


11 - Dispositius de seguretat: Mai toqueu, modifiqueu o suprimiu cap dispositiu. Tots serveixen per a alguna cosa.


12 - Vent: No eleveu ni conduïu la plataforma elevadora amb vent o condicions metereològiques adverses.


13 - Ràdio d'acció: Vigilar i suprimir qualsevol obstacle que impedeixi el desplaçament o elevació i deixar espai lliure suficient sobre el cap.


14 - Precaució amb les persones: Assegureu-vos que totes les persones romanguin fora de l'abast i la ràdio d'acció de la plataforma elevadora, vigilant possibles camps solapats.


15 - Estesa elèctrica: És imprescindible mantenir una distància de seguretat davant de qualsevol línia elèctrica.


16 - Recintes tancats: Evitar l'ús de plataformes elevadores amb motor de combustió en recintes tancats, llevat que estiguin ben ventilats.


17 - Sobrecàrrega: Mai no excedir els màxims quilos permesos per a la plataforma elevadora. 18-Estructures fixes: Mai sotmetre la plataforma elevadora oa tu mateix a estructures fixes. Si s'enganxa, no intenteu lliurar-la i trucar al personal qualificat.


19 - Mitjans auxiliars: No tracti d'allargar l'abast de la plataforma elevadora pujant a les baranes, o amb mitjans auxiliars com escales, bastides, etc.


20 - Maneig des de la base: Separar-se de la plataforma elevadora quan accioni des de la base, amb la distància de seguretat i d'acord amb les indicacions visuals, òptiques o acústiques. Es pot fer malbé a la baixada.


21 - Accionament: No pugeu o baixeu de la platafoma elevadora durant la translació i no enfileu pels dispositius d'elevació.


22 - Aparcament: En finalitzar la feina, aparqueu la plataforma elevadora convenientment.


23 - Neteja: Mantenir sempre neteja la plataforma elevadora de greix i oli per evitar relliscades. Traieu tota la brutícia. Compte amb l'aigua. No es poden mullar mai els cables i les parts elèctriques de la màquina.


24 - Desconnexió: Tanqueu tots els contactes i verifiqueu la immobilització. Traieu la clau de contacte i deseu-la.


25 - Respostatge i recàrrega: No us oblideu d'emplenar el combustible que pugueu necessitar l'endemà o de recarregar les bateries a les plataformes elèctriques.


26 - Contratemps: Si no podeu solucionar una contrarietat, aviseu el servei tècnic.


Mesures de prevenció i protecció


A TECNORENT som experts en formació. Els nostres cursos estan certificats per efectuar els treballs d'alçada (UNE 58923-2020) i són imprescindibles per operar en plataformes elevadores, garantint a l'operador una formació de màxima exigència, proporcionant més seguretat i evitant riscos. Les nostres formacions compleixen la legislació vigent en el maneig de plataformes elevadores i el seu import pot ser bonificat totalment o parcialment per l'empresa a través de la FUNDAE.


Oferim la possibilitat de realitzar les formacions en dates convingudes, a les nostres instal·lacions o bé ens desplacem a les instal·lacions del client, adaptant-nos a les seves necessitats per facilitar l'assistència dels seus treballadors.


DEMANAR PRESSUPOST